Tất cả bài viết: bảo hiểm


Ai sẽ bị từ chối mua Bảo Hiểm Nhân Thọ?
Ai sẽ bị từ chối mua Bảo Hiểm Nhân Thọ?

Bảo Hiểm Nhân Thọ rất quan trọng, nhưng không có mấy ai nhân ra. Một số người đến lúc nhận ra thì có thể đã không còn nằm trong diện được mua bảo hiểm Nhân Thọ nữa. Đó



Tôi không bán danh dự của mình để lấy tiền
Tôi không bán danh dự của mình để lấy tiền

Tôi đã là người tham gia bảo hiểm nhân thọ trước khi tôi là người tư vấn bảo hiểm nhân thọ 4 năm. Lúc đó tôi cũng đã rất tin và hiểu về vai trò của bảo hiểm nhân thọ là rất cần thiết nên không ngần ngại mua gói bảo hiểm đóng 15 năm, mỗi năm 13 triệu.



Tất cả có 5 kết quả.

zalo
0972782255